Hovedinnhold
Per-Kristian Foss
Saksordfører
Per-Kristian Foss (H).
Foto: Stortinget

Grunnlovsfesting av menneskerettigheter

Menneskerettighetsutvalget, ledet av Inge Lønning, fikk i oppdrag å foreslå hvordan sentrale menneskerettigheter kan grunnlovsfestes. Utvalgets rapport er ikke et grunnlovsforslag i seg selv, men representantene kan fremme grunnlovsforslag på bakgrunn av denne.

Menneskerettighetsutvalget, som ble nedsatt av Stortinget 18. juni 2009, leverte sin rapport 10. januar 2012. I rapporten ble det foreslått en rekke endringer av Grunnloven. Foreløpig er ingen av rapportens forslag blitt formelt fremmet for Stortinget.

Rapporten blir behandlet av kontroll- og konstitusjonskomiteen med Per-Kristian Foss som saksordfører.

Komiteens innstilling


Komiteen avholdt høring om rapporten 16. april 2012. Neste trinn er at komiteen fremmer en innstilling om rapporten til Stortinget. Dette vil bli gjort i løpet av høsten 2012. Innstillingen vil ta for seg resultatet av høringen og øvrige reaksjoner på rapporten, og danne grunnlag for debatten i stortingssalen.

Innstillingen vil imidlertid ikke inneholde noen forslag til grunnlovsendringer i seg selv – grunnlovsforslag må fremmes separat av en eller flere stortingsrepresentanter.

Ingen representanter har så langt fremmet noen av forslagene i rapporten formelt for Stortinget.

Bakgrunnen for at Menneskerettighetsutvalget i sin tid ble nedsatt, var et ønske om å styrke menneskerettighetene i Grunnloven til 200-årsjubileet i 2014. Hvis representantene ønsker at noen av endringene som foreslås i rapporten skal gjennomføres til jubileet, må forslagene fremmes før neste sesjon formelt starter i oktober for å holde seg innenfor reglene for grunnlovsendringer.

Regler for endring av Grunnloven


Regler for endring av Grunnloven fastslås i §112. Det er stortingsrepresentantene som legger frem forslag til grunnlovsendringer, men grunnlaget for forslaget kan komme fra andre. Forslagene må legges frem i ett av de tre første årene i en stortingsperiode. Forslagene blir deretter behandlet i første, andre eller tredje storting i neste periode.

Endringer i Grunnloven behandles i kontroll- og konstitusjonskomiteen og vedtas i Stortinget i plenum. Grunnlovsendringene må vedtas med et 2/3 flertall, og 2/3 av representantene må være til stede når vedtaket fattes. Grunnlovsforslagene legges frem som et dokument for Stortinget (Dokument nr. 12).

Den absolutte fristen for å fremme et grunnlovsforslag som skal behandles i neste stortingsperiode (2013–2017) er 28. september.

Til topp