Forslag fremma i debatten

Innst. S. nr. 127 (1999-2000)

Forslag nr. 1 fra Lilletun, Jon på vegner av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre


Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget i egnet form med forslag til tiltak for et informasjonssamfunn for alle, herunder norsk oppfølging av EUs "eEurope"-initiativ.