Forslag fremma i debatten

Prop. 50 S (2010-2011), Innst. 292 S (2010-2011)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 2 fra Woldseth, Karin S. på vegner av Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre


Stortinget utsetter samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/24/EF om lagring av data fremkommet ved bruk av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste eller offentlig elektronisk kommunikasjonsnett (datalagringsdirektivet) til EUs revidering foreligger.