Forslag fremma i debatten

Dokument 8:80 S (2014-2015), Innst. 300 S (2014-2015)

Forslag nr. 5 fra Aasland, Terje på vegner av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen påse at miljøfaglige råd er grunnlaget for en helhetlig beslutning når endelig utslippstillatelse gis i forbindelse med utvinning av mineralressurser, og at denne sikrer bærekraftig utvikling og ikke forringer miljø og/eller ressursgrunnlaget over tid.