Forslag fremma i debatten

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 8 S (2017-2018)

Forslag nr. 8 fra Stoknes, Per Espen på vegner av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen etablere grønne vekst-indikatorer i tråd med OECDs standarder, og fremlegge oppdaterte måltall per hoved-sektor i norsk økonomi som del av statsbudsjettet.

Forslag nr. 9 fra Stoknes, Per Espen på vegner av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen anvende grønne vekstindikatorer for norsk økonomi med tilhørende måltall som skal være førende for utforming av energi- og næringspolitikken og styrende for det offentliges egen virksomhet. Måltallet for årlig forbedret karbonproduktivitet i norsk økonomi skal som minimum være over det gjennomsnitt som New Climate Economy Report anbefaler, det vil si minst 5 pst. per år.

Forslag nr. 10 fra Stoknes, Per Espen på vegner av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringa vurdere å fremme forslag om lovendring, eller andre tiltak som kan sikre rimelig naturskadeerstatning for skader som oppstår som følge av bølger ved ekstremvær.