Forslag fremma i debatten

Prop. 64 L (2017-2018), Innst. 318 L (2017-2018), Lovvedtak 65 (2017-2018)

Forslag fremmet under første behandling

Forslag nr. 2 fra Melby, Guri på vegner av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre


Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2019 med en redegjørelse om oppfølgingen av utredningen av mentorordning i høyere utdanning, samt gi en beskrivelse av hvordan det trinnvis kan innføres en mentorordning for bachelorstudenter og studenter i andre deler av studieløpet.