Forslag fremma i debatten

Prop. 1 S Tillegg 3 (2018-2019), Innst. 5 S (2018-2019)

Forslag nr. 2 fra Kaski, Kari Elisabeth på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget viser til at Klimarisikoutvalget i NOU 2018: 17 anbefaler å stressteste finanspolitikken opp mot scenarier med ulik alvorlighetsgrad av klimaendringer, og ber regjeringen gi et slikt oppdrag til Finanstilsynet.

Forslag nr. 3 fra Kaski, Kari Elisabeth på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget viser til at Klimarisikoutvalget i NOU 2018: 17 anbefaler å stressteste petroleumspolitikken og at klimarisiko systematisk må synliggjøres i beslutninger om petroleumsprosjekter, og ber regjeringen derfor om at alle politiske behandlinger av planer om utbygging og drift på norsk sokkel inkluderer en vurdering av klimarisikoen av investeringen opp mot ulike klimascenarier.

Forslag nr. 4 fra Moxnes, Bjørnar på vegner av Rødt


Stortinget ber presidentskapet endre retningslinjene til Stortingets lønnskommisjon. Endringene skal sikre at lønnskommisjonen legger fram forslag om at godtgjørelsene senkes og deretter bindes til utviklingen i grunnbeløpet i folketrygden (G), framfor utviklingen i statlige lederlønninger.