Forslag fremma i debatten

Prop. 74 L (2018-2019), Innst. 315 L (2018-2019), Lovvedtak 70 (2018-2019)

Forslag nr. 12 fra Lerbrekk, Solfrid på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om opprettelse av en egen varslingsnemnd i tråd med varslingsutvalgets innstilling NOU 2018: 6.