Forslag fremma i debatten

Prop. 81 S (2018-2019), Innst. 308 S (2018-2019)

Forslag nr. 3 fra Fasteraune, Bengt på vegner av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen sørge for at alle eventuelle kostnadsbesparelser i prosjektet kommer bilistene til gode gjennom reduserte bompenger.