Forslag fremma i debatten

Prop. 73 L (2018-2019), Innst. 318 L (2018-2019), Lovvedtak 75 (2018-2019)

Forslag nr. 1 fra Øvstegård, Freddy André på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å utvide foreldrepermisjonen for foreldre som får prematurfødte barn, til også å gjelde barn født i svangerskapsuke 33-37, og som innebærer at stønadsperioden blir forlenget i det antallet uker som de ellers ville hatt rett på dersom barnet blei født til termin.