Forslag fremma i debatten

Prop. 1 LS (2019-2020), Innst. 4 L (2019-2020), Lovvedtak 24-40 (2019-2020)

Forslag fremmet under første behandling

Forslag nr. 3 fra Vedum, Trygve Slagsvold på vegner av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen i dialog med ansattes organisasjoner, kommunene og andre berørte parter gjøre en ny vurdering av overføringen av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten, og komme tilbake til Stortinget med et nytt forslag senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020 som ivaretar lokal kompetanse, provenyet fra skatteinnkrevingen og styrker arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

Forslag nr. 4 fra Vedum, Trygve Slagsvold på vegner av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen sørge for at ansatte i Skatteetaten som får uforholdsmessig lang reisevei som følge av nedleggelsen av de kommunale skatteoppkreverkontorene får mulighet til å jobbe fra sitt nåværende arbeidssted, dersom nåværende arbeidsgiver legger til rette for dette.