Forslag fremma i debatten

Prop. 1 S (2020-2021), Innst. 7 S (2020-2021)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 4 fra Navarsete, Liv Signe på vegner av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringa evaluere den nye budsjettstrukturen for forsvarsbudsjettet for 2021 og legge evalueringa fram i revidert nasjonalbudsjett for 2022.