Forslag fremma i debatten

Prop. 1 S (2020-2021), Innst. 16 S (2020-2021)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 40 fra Andersen, Karin på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen om ikke å kompensere Bø kommune og eventuelt andre kommuner, verken gjennom inntektssystemet, eller på annen måte, for tapte inntekter knyttet til lokale kommunale vedtak om å redusere formuesskatten.

Forslag nr. 41 fra Moxnes, Bjørnar på vegner av Rødt


Stortinget ber regjeringen sikre at Statsbygg ikke benytter seg av underleverandører i arbeidskonflikt, herunder bedrifter som bruker avskjed som virkemiddel mot tillitsvalgte, og at leverandører respekterer tillitsvalgtes særskilte oppsigelsesvern.