Lov om skatt til Svalbard og lov om skattlegging av personer på Jan Mayen

Ot.prp. nr. 32 (1995-96), Innst. O. nr. 2 (1996-97), beslutning. O. nr. 1-4 (1996-97)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 15.10.1996 Innst. O. nr. 2 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.10.1996

   Behandla i Odelstinget: 18.10.1996

   Behandla i Lagtinget: 15.11.1996