Lov om endringer i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.v.

Ot.prp. nr. 58 (1995-96), Innst. O. nr. 8 (1996-97), beslutning. O. nr. 31 (1996-97)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kommunal- og arbeidsdepartementet Saka er behandla i kommunalkomiteen Tilråding levert 31.10.1996 Innst. O. nr. 8 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 31.10.1996

   Behandla i Odelstinget: 05.12.1996

   Behandla i Lagtinget: 10.12.1996