Lov om endringer i lov av 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn og i enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 59 (1995-96), Innst. O. nr. 5 (1996-97), beslutning. O. nr. 6 (1996-97)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Sosial- og helsedepartementet Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
Tilråding levert 16.10.1996 Innst. O. nr. 5 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.10.1996

   Behandla i Odelstinget: 22.10.1996

   Behandla i Lagtinget: 15.11.1996