Lov om gjennomføring av særreaksjonen tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmete lovbrytere som ikke straffedømmes (tvangsomsorgsloven)

Ot.prp. nr. 60 (1995-96), Innst. O. nr. 33 (1996-97)

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 06.12.1996 Innst. O. nr. 33 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.12.1996

   Behandla i Odelstinget: 12.12.1996