Lov om formidling av landsdekkende postsendinger (Postloven)

Ot.prp. nr. 64 (1995-96), Innst. O. nr. 4 (1996-97), beslutning. O. nr. 7 (1996-97)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i samferdselskomiteen Tilråding levert 16.10.1996 Innst. O. nr. 4 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.10.1996

   Behandla i Odelstinget: 04.11.1996

   Behandla i Lagtinget: 15.11.1996