Skatteopplegget for 1997 - lovendringar

Ot.prp. nr. 1 (1996-97), Innst. O. nr. 13 (1996-97), beslutning. O. nr. 13-20 (1996-97)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 19.11.1996 Innst. O. nr. 13 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.11.1996

   Behandla i Odelstinget: 26.11.1996

   Behandla i Lagtinget: 05.12.1996