Lov om endring av lov av 12, juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

Ot.prp. nr. 9 (1996-97), Innst. O. nr. 43 (1996-97), beslutning. O. nr. 66 (1996-97)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Kommunal- og arbeidsdepartementet Saka er behandla i kommunalkomiteen Tilråding levert 17.12.1996 Innst. O. nr. 43 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.12.1996

   Behandla i Odelstinget: 23.01.1997

   Behandla i Lagtinget: 06.02.1997