Kraftverkbeskatning, endring av overgangsregler

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (RV) Tilråding levert 09.12.1996 Innst. O. nr. 39 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.12.1996

   Behandla i Odelstinget: 12.12.1996

   Behandla i Lagtinget: 17.12.1996