Lov om oppheving av lov av 28. april 1972 nr. 22 om Statens Fiskarbank (Integrering av Statens Fiskarbank i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond)

Ot.prp. nr. 15 (1996-97), Innst. O. nr. 29 (1996-97), beslutning. O. nr. 45 (1996-97)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 05.12.1996 Innst. O. nr. 29 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.12.1996

   Behandla i Odelstinget: 12.12.1996

   Behandla i Lagtinget: 17.12.1996