Lov om interkommunale selskaper og lov om endringer i kommuneloven m.m. (kommunalt og fylkeskommunalt foretak)

Ot.prp. nr. 53 (1997-98), Innst. O. nr. 14 (1998-99), beslutning. O. nr. 7-8 (1998-99), beslutning. L. nr. 1 (1998-99), beslutning. O. nr. 26 (1998-99)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kommunal- og regionaldepartementet Saka er behandla i kommunalkomiteen Tilråding levert 19.11.1998 Innst. O. nr. 14 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.11.1998

   Behandla andre gang i Odelstinget: 14.12.1998

   Behandla i Lagtinget: 03.12.1998