Lov om oppheving av lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri

Ot.prp. nr. 74 (1997-98), Innst. O. nr. 19 (1998-99), beslutning. O. nr. 31 (1998-99)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Tilråding levert 03.12.1998 Innst. O. nr. 19 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.1998

   Behandla i Odelstinget: 14.12.1998

   Behandla i Lagtinget: 17.12.1998