Offentlighetsprinsippet i forvaltningen

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 05.11.1998 Innst. S. nr. 21 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.11.1998

   Behandla i Stortinget: 23.11.1998