Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)

Ot.prp. nr. 12 (1998-99), Innst. O. nr. 91 (1998-99), beslutning. O. nr. 91 (1998-99)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Sosial- og helsedepartementet Saka er behandla i sosialkomiteen Tilråding levert 03.06.1999 Innst. O. nr. 91 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.06.1999

   Behandla i Odelstinget: 10.06.1999

   Behandla i Lagtinget: 15.06.1999