Endringer i skattelovgivningen

Ot.prp. nr. 32 (1998-99), Innst. O. nr. 29 (1998-99), beslutning. O. nr. 36-39 (1998-99)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 02.02.1999 Innst. O. nr. 29 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.02.1999

   Behandla i Odelstinget: 11.02.1999

   Behandla i Lagtinget: 18.02.1999