Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om å utsette ikrafttredelsen av den nye loven om kraftskatt - lov av 28. juni 1996 nr. 41 om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Dokument nr. 8:5 (1996-97), Innst. O. nr. 39 (1996-97), beslutning. O. nr. 53-54 (1996-97)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Erling Folkvord Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (RV) Tilråding levert 09.12.1996 Innst. O. nr. 39 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.12.1996

   Behandla i Odelstinget: 12.12.1996

   Behandla i Lagtinget: 17.12.1996