Lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd og i enkelte andre lover (medisinsk rehabilitering og yrkesrettet attføring)

Ot.prp. nr. 48 (1998-1999), Innst. O. nr. 65 (1999-2000), ()

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saka er behandla i kommunalkomiteen Tilråding levert 16.05.2000 Innst. O. nr. 65 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.05.2000

   Behandla i Odelstinget: 05.06.2000

   Behandla i Lagtinget: 09.06.2000