Lov om oppheving av lov av 11. juni 1982 nr. 42 om rettledningstjenesten i fiskerinæringen og endringer i visse andre lover mm

Ot.prp. nr. 2 (1997-98), Innst. O. nr. 18 (1997-98), beslutning. O. nr. 22 (1997-98)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 18.12.1997 Innst. O. nr. 18 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 18.12.1997

   Behandla i Odelstinget: 22.01.1998

   Behandla i Lagtinget: 19.02.1998