Forslag fra stortingsrepresentant Kenneth Svendsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og representanten Bastesen oversendt fra Odelstingets møte 30. november 1999: (Jf. Innst. O. nr. 12) "Stortinget ber Regjeringen gjennomgå situasjonen for pendlere der det ikke eksisterer alternativt kollektivtilbud, med sikte på en mer rettferdig ordning"

Kvar er saka no?

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla

      Forkastet