Lov om endringer i straffeloven m.v. (seksuallovbrudd)

Ot.prp. nr. 28 (1999-2000), Innst. O. nr. 92 (1999-2000), beslutning. O. nr. 104 (1999-2000)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 08.06.2000 Innst. O. nr. 92 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.06.2000

   Behandla i Odelstinget: 13.06.2000

   Behandla i Lagtinget: 16.06.2000