Ein del saker på Samferdselsdepartementets område

St.prp. nr. 60 (1999-2000), Innst. S. nr. 246 (1999-2000)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i samferdselskomiteen Tilråding levert 09.06.2000 Innst. S. nr. 246 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.06.2000

   Behandla i Stortinget: 15.06.2000