Lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

Ot.prp. nr. 36 (2000-2001), Innst. O. nr. 53 (2000-2001), beslutning. O. nr. 73 (2000-2001)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Tilråding levert 27.02.2001 Innst. O. nr. 53 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.02.2001

   Behandla i Odelstinget: 22.03.2001

   Behandla i Lagtinget: 05.04.2001