Endringer på statsbudsjettet for 2000 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St.prp. nr. 15 (2000-2001), Innst. S. nr. 84 (2000-2001)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 07.12.2000 Innst. S. nr. 84 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2000

   Behandla i Stortinget: 12.12.2000