Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 97/2000 av 27. oktober 2000 om endring av vedlegg XVIII til EØS-avtala (direktiv om arbeidstid på skip)

St.prp. nr. 49 (2000-2001), Innst. S. nr. 182 (2000-2001)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i kommunalkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Tilråding levert 22.03.2001 Innst. S. nr. 182 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.03.2001

   Behandla i Stortinget: 29.03.2001