Lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) - unntak fra innsynsrett

Ot.prp. nr. 72 (2000-2001), Innst. O. nr. 80 (2000-2001), beslutning. O. nr. 93 (2000-2001)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 08.05.2001 Innst. O. nr. 80 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.05.2001

   Behandla i Odelstinget: 21.05.2001

   Behandla i Lagtinget: 29.05.2001