Lov om endringer i utlendingsloven

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kommunal- og regionaldepartementet Saka er behandla i kommunalkomiteen Tilråding levert 05.06.2001 Innst. O. nr. 128 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.06.2001

   Behandla i Odelstinget: 07.06.2001

   Behandla i Lagtinget: 12.06.2001