Lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Ot.prp. nr. 98 (2000-2001), Innst. O. nr. 132 (2000-2001), beslutning. O. nr. 141 (2000-2001)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 05.06.2001 Innst. O. nr. 132 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.06.2001

   Behandla i Odelstinget: 11.06.2001

   Behandla i Lagtinget: 14.06.2001