Lov om endringar i aksjelovgivinga m.m.

Ot.prp. nr. 7 (2001-2002), jf. Ot.prp. nr. 68 (2000-2001), Innst. O. nr. 16 (2001-2002), beslutning. O. nr. 25 (2001-2002)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 06.12.2001 Innst. O. nr. 16 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.12.2001

   Behandla i Odelstinget: 13.12.2001

   Behandla i Lagtinget: 18.12.2001