Lov om utenrikstjenesten

Ot.prp. nr. 107 (2000-2001), jf. Ot.prp. nr. 13 (2001-2002) Innst. O. nr. 20 (2001-2002), beslutning. O. nr. 31 (2001-2002)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenrikskomiteen Tilråding levert 16.01.2002 Innst. O. nr. 20 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.01.2002

   Behandla i Odelstinget: 31.01.2002

   Behandla i Lagtinget: 14.02.2002