Lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot terrorisme - gjennomføring av FN-konvensjonen 9. desember 1999 om bekjempelse av finansiering av terrorisme og FNs sikkerhetsråds resolusjon 1373 28. september 2001)

Ot.prp. nr. 61 (2001-2002), Innst. O. nr. 70 (2001-2002), beslutning. O. nr. 77 (2001-2002)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 04.06.2002 Innst. O. nr. 70 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2002

   Behandla i Odelstinget: 12.06.2002

   Behandla i Lagtinget: 17.06.2002