Lov om oppheving av lov om erverv av næringsverksemd

Ot.prp. nr. 62 (2001-2002), Innst. O. nr. 72 (2001-2002), beslutning. O. nr. 80-81 (2001-2002)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Nærings- og handelsdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 06.06.2002 Innst. O. nr. 72 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2002

   Behandla i Odelstinget: 13.06.2002

   Behandla i Lagtinget: 17.06.2002