Lov om endringer i skatteloven (ny ettårsregel)

Ot.prp. nr. 50 (2001-2002), Innst. O. nr. 46 (2001-2002), beslutning. O. nr. 54 (2001-2002)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 08.05.2002 Innst. O. nr. 46 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.05.2002

   Behandla i Odelstinget: 04.06.2002

   Behandla i Lagtinget: 11.06.2002