Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 04.06.2002 Innst. O. nr. 69 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2002

   Behandla i Odelstinget: 10.06.2002

   Behandla i Lagtinget: 17.06.2002