Lov om endringar i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper

Ot.prp. nr. 110 (2001-2002), Innst. O. nr. 14 (2002-2003), beslutning. O. nr. 15 (2002-2003)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Kommunal- og regionaldepartementet Saka er behandla i kommunalkomiteen Tilråding levert 05.11.2002 Innst. O. nr. 14 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.11.2002

   Behandla i Odelstinget: 12.11.2002

   Behandla i Lagtinget: 05.12.2002