Lov om endringar i inkassolova

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 21.11.2002 Innst. O. nr. 20 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.11.2002

   Behandla i Odelstinget: 09.12.2002

   Behandla i Lagtinget: 12.12.2002