Kvalitetsreformen. Rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Utdannings- og forskningsdepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 17.12.2002 Innst. S. nr. 91 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.12.2002

   Behandla i Stortinget: 09.01.2003