Lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familievernkontorloven) m.v.

Ot.prp. nr. 9 (2002-2003), Innst. O. nr. 64 (2002-2003), beslutning. O. nr. 64 (2002-2003)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Barne- og familiedepartementet Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Tilråding levert 06.02.2003 Innst. O. nr. 64 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.02.2003

   Behandla i Odelstinget: 11.02.2003

   Behandla i Lagtinget: 27.02.2003