Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 172/2002 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/14/EF om fastsetjing av ei generell ramme for informasjon til og konsultasjon med arbeidstakarar

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i kommunalkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Tilråding levert 22.05.2003 Innst. S. nr. 221 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.05.2003

   Behandla i Stortinget: 04.06.2003